AYDINLATMA METNİ

VERİ SORUMLUSU

Sayın Kiracılarımız, Ziyaretçilerimiz ve Misafirlerimiz, RLF İş Merkezleri Yönetim ve İşletim Anonim Şirketi  (“Assembly Buildings” veya “Şirket”) olarak kişisel verilerinizin korunmasına büyük önem veriyoruz. Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz ve işleme süreçleri hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ NELERDİR?

Web Sitesi Ziyaretlerinizde;

Çerezler vasıtası ile (“Ayrıntısı Çerez Politikasında belirtilmiş olan”) Web Sayfası kullanımlarınıza ilişkin detaylar,

Doldurulan üyelik formu vasıtası ile Kimlik ve İletişim Bilgileriniz,

Site içerisinde yer alabilen, anket niteliği taşıyan formlar vasıtası ile mesleğiniz, ofis tercihleriniz, yaşam alanı tercihlerinize benzer kişisel verileriniz,

Assembly Buildings Lokasyonlarını Ziyaretlerinizde,

Fiziki mekan güvenliği için alınan kimlik bilgileriniz,

Formlarımızı doldurmanız halinde iletişim, kimlik, mesleğiniz ve tercihlerinize yönelik bilgiler,

Fiziki mekan güvenliğinin sağlanması için alınan kamera kayıtları,

Elektronik Ticari İletişim İzni Vermeniz Durumunda;

Kimlik bilgileriniz (ad, soyad), İletişim bilgileriniz (adres, e-posta adresi, telefon numarası)

Üyemiz olmanız halinde;

Üye sözleşmesinin kurulması için gerekli olan bilgiler,

Ödeme detaylarınıza bağlı olarak finansal verileriniz,

Ofis yaşamının getirdiği tercihleriniz, iş akışlarınız, rezervasyon bilgileriniz gibi süreçler,

Sağlanan hizmetin doğası gereği internet erişim kayıtları.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ, AMACI VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, Assembly Buildings tarafından; Lokasyonlarımızda bulunan cihaz ve kameralar vasıtası ile, üyelik sözleşmesinin imzalanması, tahsis edilen formların doldurulması, web sitesi üzerinden yayınlanan formların doldurulması, talep ve şikayetlerinize yönelik destek form veya dilekçeleri ile, ödemeleriniz kapsamında elde edilen tahsilatların yapılması amacı ile,  teslimat, işlem, anket doldurma, kayıt ve davranışsal işlemlerin sistemlerimize kaydedilmesi, web sitesi üzerinden elde edilen verileriniz ile, telefon yoluyla sizinle iletişim kurulması esnasında vermiş olduğunuz bilgilerin sistemlerimize kaydedilmesi gibi otomatik yöntemlerle işlenmektedir.

Assembly Buildings tarafından kişisel verileriniz, Kanun’un 5. maddesi uyarınca aşağıdaki amaçlara göre işlenmektedir:

Açık rızanıza bağlı olarak;

·       Verdiğiniz izin ile size özel kişiselleştirilmiş kampanyaların, avantajların, promosyonların, reklamların, bilgilendirmelerin, yapılabilmesi amacı ile,

·       Web sitemiz veya Lokasyonlarımızda tarafınıza sunulan anket vb. formlar vasıtası ile sizin kendi açık rızanızla doldurmanıza bağlı olarak, yaşam tercihleriniz hakkında bilgi sahibi olmak ve buna göre tarafınıza çeşitli hizmet seçenekleri sunmak amacı ile,

·       Yapılan etkinliklerde, sizden alınan açık rızaya bağlı olarak, çeşitli sosyal medya platformlarında tanıtım amacı ile yer alması sebebine bağlı olarak,

Kanundan kaynaklı sebeplerle;

·       Kanuni zorunluluk gereği, fatura düzenlenmesini talep etmeniz halinde fatura düzenlenebilmesi amacıyla,

·       Mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirmek, yetkili ve görevli kamu kurum ve kuruluşları ile bilgi güvenliği başta olmak üzere diğer hukuki yükümlüklerimizi yerine getirmek amaçlarıyla kimlik, iletişim, fatura, alışveriş bilgilerinizi,

·       Sağlanan hizmetin doğası gereği ve 5651 sayılı Kanun internet erişim kayıtlarınız,

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması;

·       Üyelik sözleşmesinin kurulması amacı ile,

·       Ek hizmetler kapsamında ücretlendirmelerin yapılabilmesi ve bu kayıtların tutulması amacı ile,

·       Web Sitesi üzerinde üyelik süreçlerinizin yönetilmesi amacı ile,

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması;

·       Ödemenizi kredi kartı ile yapmak istemeniz halinde ödemenin alınabilmesi amacıyla,  (kredi kartı bilgileri kaydedilmeden ödeme kuruluşuna aktarılmaktadır.)

·       Bizimle iletişime geçtiğiniz takdirde sorun ve şikayetlerinizi çözümlemek ve gerektiğinde buna ilişkin olarak sizinle iletişime geçebilmek amacıyla,

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması;

·       Sözleşmeden doğacak uyuşmazlıklarda mahkeme, icra dairesi, hakem heyeti gibi resmi kurum ve kuruluşlara karşı her türlü dava, cevap ve itiraz hakkının kullanılması amacıyla,

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması;

·       Size ilişkin sistemimizde oluşturduğumuz kayıtların diğer müşterilere ilişkin kayıtlardan ayırt edilebilmesi, fatura/fiş ibraz etmeksizin satış sonrası operasyonel süreçlerden faydalanabilmenizi sağlamak amacıyla,

·       Güvenlik kamerası görüntülerinizi Lokasyonlarımızda gerçekleşmesi muhtemel mevzuata aykırı her türlü fiil, suç veya davranışa karşı siz, Assembly Buildings ve çalışanları ile diğer üçüncü kişilerin güvenliğini sağlamak ve adli makamlara karşı olan bilgi, belge verme ve ilgili sair yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla,

·       Hizmete ilişkin alışveriş alışkanlığı-tercihler, beğeniler ve ilgili yorumlar, yararlanılan kampanya, anket içerikleri pazarlama ve satış süreçlerinin raporlama ile oluşturulması amacı ile,

·       Sunulan ek hizmetlere ilişkin kayıtların tutulması amacı ile,

·       Sosyal medya ve web sitesi gibi aleni platformlar vasıtası ile taleplerin toplanması amacı ile.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZ AKTARILMASI

Assembly Buildings olarak kişisel verilerinizi;

 • Bilişim teknolojileri, pazarlama faaliyetleri ya da ürünlerle ilgili uzmanlık gerektiren bazı hizmetlerin yerine getirilmesi gibi amaçlarla, kişisel verilerin aktarımının gerekmesi halinde, Kanun’un 8. maddesinde yer alan kişisel veri aktarımına ilişkin işleme şartlarının yerine getirilmesi kaydı ile yurtiçinde bulunan tedarikçi ve iş ortakları ile yapılan sözleşmelere dayanılarak,
 • Yetkili ve görevli kamu kurum ve kuruluşları ile adli makamlara karşı olan bilgi, belge verme ve ilgili sair yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve dava ve cevap hakları gibi yasal haklarımızı kullanabilmek amacıyla bizden istenen bilgileri anılan bu kurum, kuruluş ve makamlar ile,
 • Ödemenizi kredi kartı ile yapmanız halinde kredi kartı bilgilerinizi, Assembly Buildings tarafından kaydedilmeksizin ilgili banka, elektronik ödeme kuruluşu hizmeti sağlayan üçüncü kişiler ile,
 • Ziyaretçimiz olmanız halinde kayıt altına alınan ve işletmeci olmamız sebebi ile işlenen verilerinizi üyelerimizle,

paylaşmaktayız.

 

HAKLARINIZ

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, aşağıda yer alan yöntemlerle Assembly Buildings’e başvurarak,

 • Kişisel Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel Verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel Verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurtiçinde veya yurtdışında Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel Verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde Kişisel Verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel Verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel Verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz.

Başvurularınızı Veri Sorumlusu olarak Assembly Buildings’in söz konusu başvuru prosedürü için tahsis edilmiş olan [email protected] e-posta adresine Sistem üzerindeki kayıtlı e-postanızdan, veya Assembly Buildings’in aşağıda belirtilen adresine yazılı olarak iletebilirsiniz (İlgili talebin yasalar gereği belirli bir prosedürde yapılması gereken hallerde söz konusu prosedüre uyulması gerektiğini hatırlatmak isteriz.)

 

Adres   : Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:175/7 Şişli/İSTANBUL

 

Telefon : 0212 932 82 00